Οι εθνικοί σύλλογοι (landaj asocioj) - μέλη και επίσημοι εκπρόσωποι
του Παγκόσμιου Eσπεραντικού Συνδέσμου στον κόσμο είναι: